cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry
KVKK
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Ön Bilgilendirme
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanunu”) düzenlenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yayımlanan Kanun hükümleri ile kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Valen Bilişim ve Medya Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak tarafımıza aktarılan kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkındaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, internet sitemizi kullanan 3. Kişilerin ve sair ilgililerin dikkatine sunarız. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnine ilişkin, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncellenme hakkı saklıdır.

1-Veri Sorumlusu’nun Kimliği:
Valen Bilişim ve Medya Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

2- Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçları
Kişisel verileriniz tarafımızca, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, KVK Kanununun 5. ve 6. Maddeleri ile sair ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini vb. amaçlarıyla işlenmektedir.
Bu bağlamda;
• İnternet sitesi üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Müşterilerimizin taleplerinin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuç hakkında iletişime geçilmesi,
• Müşterilerimiz tarafından alınan/ sipariş verilen ürün ve hizmetlerin; en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin ve tedarik edilmesi, operasyonların yürütülmesi,
• Akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapan/ sipariş veren/ fiyat teklifi alan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer ilgili kişisel veriler elde edilir, kaydedilir, güvenlikli sistemlerinde depolanır, muhafaza edilir, düzenlenir, kanuna uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işler veya verilerin yetkisiz kişiler tarafından kullanılması veya aktarılması engellenir.

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kanun’a uygun biçimde toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, aktarılması gereken sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına, avukatlar da dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, hissedarlarımızla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için, çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı
Kişisel verileriniz, KVKK Kanununda belirtilen esaslar dahilinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin oluşturulması ve/veya ifası gereği, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleri ile ofisler, şubeler, tesisler, fabrikalar, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, başvuru formları, özgeçmiş, mobil uygulamalar, bilgi sistemleri ve mobil cihazlar(bilgisayar, cep telefonu) ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.
K.V.K. Kanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde K.V.K.Kanunu Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir.

5- 6698 Sayılı Kanundan doğan haklarınız nelerdir?
6698 Sayılı Kanun uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) 6698 Sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6- Verinin güncel ve doğru tutulması gerekliliği
6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için, müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Müşterilerimiz tarafından kişisel verilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi ya da kişisel verilerinin değişikliğe uğramasına rağmen Müşteri tarafından güncellenmemesi halinde ortaya çıkabilecek problemlerden şirketimizin sorumluluğu bulunmayacaktır.

7- Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızın nasıl yapılacağı:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında kullanmak istediğiniz hakkınız ile birlikte yazılı taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince,
• -info@valen.com.tr e-posta adresine, konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak,
• Noter kanalı ile “Bayraktar Bulvarı Adil Sokak NO:36 Şerifali, Ümraniye/İstanbul” adresine yazılı olarak,
• +90 216 348 82 58 Numaralı telefonumuzdan başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.
Başvurularda; ad, soyad bilgisi, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, tebligata esas adres bilgisi veya işyeri adresi, irtibat telefon veya faks numarası, varsa bildirime esas e- posta adresi,’nın talep konusu ile birlikte bulunması zorunludur.
Zaman içerisinde Kanunda olabilecek değişikliklere bağlı olarak, sizleri bilgilendirmeye yönelik bu aydınlatma metninde de gerekli güncellemeler yapılacaktır.

Adres
Ferhatpaşa Mahallesi 37. Sokak No:51-53
Ataşehir/İstanbul

Telefon
T : +90 216 348 82 58
F : +90 216 447 52 98

E Posta
info@valen.com.tr

Bizi Takip Edin
Valen Bilişim Ve Medya Teknolojileri 2009 yılında, Veri Merkezi, Digital Signage, ve Endüstriyel Bilgisayar konularına odaklanarak, kurumsal firmaların ve sistem entegratörlerin projelerinde ihtiya?duyduklar?donanım altyapıların?sağlamaya yönelik ürün ve hizmetleri tedarik eden, katma değerli distributor bir firma olarak kurulmuştur.Tüm Haklar?Valen Bilişim tarafından Saklıdır. ?2021
KVKK
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Ön Bilgilendirme
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVK Kanunu”) düzenlenmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yayımlanan Kanun hükümleri ile kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.
Valen Bilişim ve Medya Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak tarafımıza aktarılan kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkındaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, internet sitemizi kullanan 3. Kişilerin ve sair ilgililerin dikkatine sunarız. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnine ilişkin, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncellenme hakkı saklıdır.

1-Veri Sorumlusu’nun Kimliği:
Valen Bilişim ve Medya Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

2- Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçları
Kişisel verileriniz tarafımızca, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, KVK Kanununun 5. ve 6. Maddeleri ile sair ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini vb. amaçlarıyla işlenmektedir.
Bu bağlamda;
• İnternet sitesi üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
• Müşterilerimizin taleplerinin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuç hakkında iletişime geçilmesi,
• Müşterilerimiz tarafından alınan/ sipariş verilen ürün ve hizmetlerin; en iyi koşullar altında sağlanabilmesi, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin ve tedarik edilmesi, operasyonların yürütülmesi,
• Akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
• Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
• Akdedilen sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
• Müşterilerimizin bize bildirdiği ilgi alanlarını dikkate alarak müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
• İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapan/ sipariş veren/ fiyat teklifi alan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
• Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
• Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek
amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer ilgili kişisel veriler elde edilir, kaydedilir, güvenlikli sistemlerinde depolanır, muhafaza edilir, düzenlenir, kanuna uygun biçimde açıklanır ve aktarılır, devralınır, sınıflandırılır, işler veya verilerin yetkisiz kişiler tarafından kullanılması veya aktarılması engellenir.

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kanun’a uygun biçimde toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, aktarılması gereken sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına, avukatlar da dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişilere, hissedarlarımızla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, faaliyetlerimizi yürütebilmek için, işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için, çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Dayanağı
Kişisel verileriniz, KVKK Kanununda belirtilen esaslar dahilinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin oluşturulması ve/veya ifası gereği, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleri ile ofisler, şubeler, tesisler, fabrikalar, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, başvuru formları, özgeçmiş, mobil uygulamalar, bilgi sistemleri ve mobil cihazlar(bilgisayar, cep telefonu) ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.
K.V.K. Kanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde K.V.K.Kanunu Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir.

5- 6698 Sayılı Kanundan doğan haklarınız nelerdir?
6698 Sayılı Kanun uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) 6698 Sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) 6698 Sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

6- Verinin güncel ve doğru tutulması gerekliliği
6698 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için, müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz. Müşterilerimiz tarafından kişisel verilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi ya da kişisel verilerinin değişikliğe uğramasına rağmen Müşteri tarafından güncellenmemesi halinde ortaya çıkabilecek problemlerden şirketimizin sorumluluğu bulunmayacaktır.

7- Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızın nasıl yapılacağı:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamında kullanmak istediğiniz hakkınız ile birlikte yazılı taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince,
• -info@valen.com.tr e-posta adresine, konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak,
• Noter kanalı ile “Bayraktar Bulvarı Adil Sokak NO:36 Şerifali, Ümraniye/İstanbul” adresine yazılı olarak,
• +90 216 348 82 58 Numaralı telefonumuzdan başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.
Başvurularda; ad, soyad bilgisi, başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, tebligata esas adres bilgisi veya işyeri adresi, irtibat telefon veya faks numarası, varsa bildirime esas e- posta adresi,’nın talep konusu ile birlikte bulunması zorunludur.
Zaman içerisinde Kanunda olabilecek değişikliklere bağlı olarak, sizleri bilgilendirmeye yönelik bu aydınlatma metninde de gerekli güncellemeler yapılacaktır.
Adres
Ferhatpaşa Mahallesi 37. Sokak No:51-53
Ataşehir/İstanbul

Telefon
T : +90 216 348 82 58
F : +90 216 447 52 98

E Posta
info@valen.com.tr

Bizi Takip EdinValen Bilişim Ve Medya Teknolojileri 2009 yılında, Veri Merkezi, Digital Signage, ve Endüstriyel Bilgisayar konularına odaklanarak, kurumsal firmaların ve sistem entegratörlerin projelerinde ihtiya?duyduklar?donanım altyapıların?sağlamaya yönelik ürün ve hizmetleri tedarik eden, katma değerli distributor bir firma olarak kurulmuştur.
Tüm Haklar?Valen Bilişim Tarafından Saklıdır. ?2021